Chcem využiť službuinfo@123asistent.sk+421 907 030 058   Pracovné dni 09:00-17:00

GDPR

_________________________________________________________________________

Zásady ochrany osobných údajov

 

Informácia o ochrane osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len “zákon“).

Spoločnosť LITORA s.r.o. IČO: 53 773 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 54237/V, so sídlom Zdoba 229, 044 41 Sady nad Torysou (ďalej aj len "Spoločnosť"), pri výkone svojej podnikateľskej činnosti v rámci služby „123asistent“ spracováva osobné údaje jej klientov, na základe zmluvného, alebo pred-zmluvného vzťahu s klientom.

1. Rozsah spracovávaných osobných údajov

Rozsah osobných údajov je daný rozsahom požadovanej služby a údajmi potrebnými ku komunikácii s klientom. Všetky údaje sú spracovávané Spoločnosťou na základe ich poskytnutia klientom pri kontaktovaní Spoločnosti zo strany klienta, alebo na základe zmluvného vzťahu medzi klientom a Spoločnosťou.

Rozsah spracovávaných osobných údajov je : meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul pred a za menom, názov, obchodné meno, adresa trvalého, alebo prechodného pobytu, sídlo, dátum narodenia, rodné číslo, číslo občianskeho preukazu, alebo cestovného pasu, alebo dokladu nahrádzajúceho takýto doklad. V odôvodnených prípadoch, ak je to potrebné na splnenie účelu zmluvy, môžu byť spracovávané aj iné údaje a to : vzdelanie, zamestnanie, zdravotný stav, biometrické údaje, fotografie, štátna príslušnosť, národnosť, náboženstvo, politická príslušnosť, finančné záznamy.

Pre účely komunikácie s klientom Spoločnosť spracováva emailovú adresu a telefónne číslo klienta.

2. Zhromažďovanie osobných údajov

Pri kontaktovaní Spoločnosti klientom je poskytnutie osobných údajov klientom právnym základom potrebným na uzavretie zmluvy.

Spoločnosť spracováva osobné údaje počas trvania zmluvného vzťahu s klientom. Po ukončení zmluvného vzťahu nebude Spoločnosť osobné údaje v ukončenej veci ďalej spracovávať, s výnimkou údajov vyžadovaných záḱonom.

Ak klient Spoločnosti poskytuje osobné údaje tretej strany, je povinný informovať o tom dotknutú tretiu stranu a oboznámiť ju s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, ak zákon nestanovuje inak.

Spoločnosť nespracováva osobné údaje od tretích strán, ani neposkytuje spracovávané osobné údaje tretím stranám, ak zákon, alebo tieto Zásady ochrany osobných údajov nestanovujú inak.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

3. Účel spracovávania osobných údajov

Osobné údaje sú spracovávané len pre dosiahnutie účelu zmluvy a bezodkladne odovzdané tretej strane, pre ktorú sú určené t.j. napr. štátne orgány, komerčné subjekty, o ktorých služby klient prejavil záujem prostredníctvom zmluvy so Spoločnosťou. Spoločnosť po takomto odovzdaní ďalej osobnými údajmi nedisponuje, s výnimkou kontaktných údajov klienta, alebo listinou, alebo inou vecou obsahujúcou osobné údaje klienta, ktorá je určená na odovzdanie klientovi.

4. Zabezpečenie osobných údajov

Spoločnosť získané osobné údaje podľa týchto Zásad chráni pred ich prípadným únikom voči neoprávneným subjektom a to formou uzamykateľných zabezpečovacích prostriedkov, pokiaľ sa osobné údaje nachádzajú v sídle spoločnosti a pri ich prenose, pomocou uzamykateľných mobilných zariadení na to určených. Osobné údaje podľa tohto ustanovenia podliehajú povinnosti Spoločnosti zachovávať mlčanlivosti voči neoprávneným osobám.

5. Práva dotknutej osoby

Na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba -iklient právo :
- požadovať od Spoločnosti prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú
- na opravu alebo vymazanie osobných údajov, alebo obmedzenie spracovávania
- namietať proti spracovávaniu osobných údajov
- na prenosnosť osobných údajov
- podať sťažnosť dozornému orgánu

Orgán dozoru na ochranou osobných údajov : Národný bezpečnostný úrad, Budatínska 30, 851 06 Bratislava, gdpr@nbu.gov.sk

Prevádzkovateľ osobných údajov: LITORA s.r.o. IČO: 53 773 985, Zdoba 229, 044 41 Sady nad Torysou, info@123asitent.sk

Dotknutá osoba - klient, pri kontaktovaní Spoločnosti nie je povinný poskytnúť osobné údaje, následkom neposkytnutia nevyhnutných osobných údajov môže byť návrh klienta voči Spoločnosti neprijatý.