Chcem využiť službuinfo@123asistent.sk+421 907 030 058   Pracovné dni 09:00-17:00

OBCHODNÉ PODMIENKY

_________________________________________________________________________

Čl. I Všeobecné ustanovenia

1. Tieto Obchodné podmienky (ďalej aj len "OP") upravujú práva a povinnosti medzi poskytovateľom služby „123asistent“(ďalej aj len "poskytovateľ") a objednávateľom služby (ďalej aj len "objednávateľ") a sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o poskytnutí služby „123asistent“ (ďalej aj len "zmluva") uzavretej medzi poskytovateľom a objednávateľom.

2. Poskytovateľom je spoločnosť LITORA s.r.o. IČO: 53 773 985, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo 54237/V, so sídlom Zdoba 229, 044 41 Sady nad Torysou, Bankové spojenie Fio banka, a.s. IBAN SK28 8330 0000 0026 0221 7425 E-mail: info@123asistent.sk, tel. číslo: 0907 030 058 .

3. Objednávateľom je fyzická, alebo právnická osoba, ktorá uzavrela, alebo chce uzavrieť zmluvu s poskytovateľom.

4. Predmetom zmluvy je poskytnutie služby, ktorej predmetom je vykonanie činnosti, úkonu, alebo obstaranie inej veci, v rozsahu uvedenom v zmluve, alebo v jej prílohe (ďalej aj len "služba"). Rozsah, miesto a lehoty služby sú upravené v čl. V OP.

Čl. II Uzavretie zmluvy

1. Objednávateľ môže navrhnúť poskytovateľovi uzavretie zmluvy prostredníctvom kontaktného formulára z internetovej stránky www.123asistent.sk , alebo kontaktovaním poskytovateľa na kontakty uvedené na internetovej stránke www.123asistent.sk (ďalej aj len "návrh"). Návrh nie je pre objednávateľa, ani poskytovateľa, právne záväzný.

2. Ak poskytovateľ návrh príjme, zašle objednávateľovi na ním poskytnutú emailovú adresu ponuku služby, návrh ceny, tieto Obchodné podmienky a splnomocnenie pre poskytovateľa, ak je potrebné (ďalej aj len "ponuka").

3. Na platnosť a účinnosť zmluvy sa vyžaduje prijatie ponuky objednávateľom a to odpovedaním na email poskytovateľa, alebo prostredníctvom iného kontaktu na poskytovateľa, vždy však preukázateľným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti o vôli objednávateľa uzavrieť zmluvu, ak nie je ďalej ustanovené inak. Ak ku splneniu zmluvy je potrebné udeliť poskytovateľovi splnomocnenie, alebo odovzdať listinu, alebo inú vec, alebo zaplatiť poplatok pre tretiu stranu (čl. III ods. 4.), alebo preddavok (čl. III ods. 6), zmluva je účinná až takouto skutočnosťou. Objednávateľ môže splnomocnenie kedykoľvek odvolať. Odvolanie splnomocnenia má za následok zánik zmluvy s dôsledkami podľa čl. IV ods. 6. . Ak podpis objednávateľa na splnomocnení je potrebné úradne overiť, platnosť, alebo účinnosť zmluvy sa posudzuje od dátumu úradného overenia podpisu objednávateľa.

Čl. III Cena a platobné podmienky

1. Cena za službu je poplatok za službu a poplatok pre tretiu stranu (orgány verejnej správy, dodávatelia tovarov a služieb a pod.), ktorých súčinnosť je potrebná na splnenie zmluvy.

2. Cenu za službu poskytovateľ oznámi objednávateľovi v ponuke podľa čl. II ods. 2. . Základný poplatok je 15 EUR za jeden úkon v jednej veci. Pri viacerých úkonoch v tej istej veci, alebo pri viacerých veciach, je výsledný poplatok vecou dohody s objednávateľom. Ak sa po účinnosti zmluvy nedosiahne výsledok podľa zmluvy, poplatok sa neplatí. Ak sa nedosiahne požadovaný výsledok podľa zmluvy a objednávateľ má záujem o prevzatie čiastočného splnenia zmluvy, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na jeho odplatnom prevzatí.

3. Poplatok za službu je splatný do 3 (troch) pracovných dní po splnení zmluvy, alebo po čiastočnom splnení zmluvy podľa čl. 3 ods. 2. . Poplatok za službu je možné zaplatiť, v hotovosti poskytovateľovi, prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v čl. I ods. 1., alebo prostredníctvom platobného terminálu ak je k dispozícii.

4. Poplatok pre tretiu stranu je splatný do 3 (troch) pracovných dní od nadobudnutia platnosti zmluvy a je možné ho zaplatiť v hotovosti poskytovateľovi, alebo prevodom na bankový účet poskytovateľa uvedený v čl. I ods. 1. Ak nedôjde k zaplateniu poplatku pre tretiu stranu poskytovateľom, tento poplatok poskytovateľ vráti objednávateľovi spôsobom ako ho prijal, ak sa nedohodne inak.

5. Poskytovateľ nie je platiteľom DPH.

6. V odôvodnených prípadoch, napr. pri úkone/súvisiacich úkonoch väčšieho rozsahu, alebo pri službe, ktorá vyžaduje odborné posúdenie veci, môže poskytovateľ požadovať preddavok vo výške určenej v návrhu (čl. 2 ods.2.), ktorý je splatný do troch pracovných dní od nadobudnutia platnosti zmluvy.

7. Za zaplatenie podľa týchto Obchodných podmienok sa považuje prevzatie peňažnej sumy poskytovateľom, alebo pripísanie peňažných prostriedkov na bankový účet poskytovateľa. Objednávateľ súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry na emailovú adresu poskytnutú poskytovateľovi.

Čl. IV Zánik zmluvy a odstúpenie od zmluvy

1. Zmluva zaniká jej splnením, alebo čiastočným splnením podľa čl. III ods. 2, alebo odstúpením od zmluvy.

2. Ak objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť podľa čl. II ods. 3, alebo nedoplní údaj, listinu, alebo inú vec v lehote určenej poskytovateľom, poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

3. Ak objednávateľ neposkytne poskytovateľovi súčinnosť pre zaplatenie poplatku pre tretiu stranu v zmysle čl. III ods. 4., poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy.

4. Ak objednávateľ nezaplatí poplatok za službu v zmysle čl. III ods. 3., poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy a právo zadržiavať výsledok splnenia zmluvy, alebo čiastočného splnenia zmluvy a to až do úplného zaplatenia poplatku.

5. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak sa v priebehu plnenia zmluvy stane jej predmet nemožným, alebo ak konanie, alebo nekonanie objednávateľa, alebo tretej osoby marí splnenie účelu zmluvy. Poskytovateľ má právo odstúpiť od zmluvy aj podľa čl. 6 ods. 2., 3. a 8. .

6. Objednávateľ ma právo odstúpiť od zmluvy kedykoľvek počas jej trvania. Po odstúpení objednávateľa od zmluvy, objednávateľ nemá právo na dosiahnutý výsledok, ak sa nedohodne inak. Poskytovateľ má právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov, ak sa nedohodne inak.

7. Odstúpenie podľa tohto článku je účinné voči zmluvnej strane jeho oznámením spôsobom, ako prebiehala doterajšia komunikácia medzi zmluvnými stranami a vždy jeho odoslaním na email poskytnutý objednávateľom, alebo na email poskytovateľa info@123asistent.sk . Poskytovateľ uvedie v odstúpení vždy dôvod odstúpenia podľa týchto Obchodných podmienok.

8. Po zániku zmluvy poskytovateľ vráti objednávateľovi originál listiny, alebo inú vec poskytnutú na splnenie účelu zmluvy. Ak objednávateľ nie je súčinný originál listiny, alebo vec prevziať, objednávateľ ju zašle doporučenou zásielkou poskytovateľovi, ak je adresa známa. V opačnom prípade originál listiny, alebo vec uloží do notárskej úschovy na náklady objednávateľa a informuje o tom objednávateľa na ním poskytnutú emailovú adresu, alebo iný dostupný kontakt.

Čl. V Rozsah, miesto a lehoty poskytovania služby

1. Z rozsahu služby sú vylúčené veci a činnosti, ktoré sa priečia právnym predpisom účinným na území Slovenskej republiky, dobrým mravom, alebo mravnosti. Ak ide zjavné konanie podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ na takéto konanie objednávateľa nebude prihliadať.

2. Miestom poskytovania služby je mesto Košice (Okres Košice I až IV). Poskytovateľ môže prijať aj iné miesto poskytovania služby na území Slovenskej republiky. Podrobnosti o takomto prijatí uvedie poskytovateľ v ponuke podľa čl. II ods. 2. . Konkrétne miesto splnenia zmluvy, alebo čiastkového plnenia v rámci poskytnutia súčinnosti (napr. odovzdanie a prevzatie splnomocnenia, listiny a pod.) je určené zmluvnými stranami pri uzatváraní zmluvy, alebo v priebehu plnenia zmluvy, dohodou zmluvných strán, ktorá musí byť preukázateľná. Ak k takejto dohode nedôjde, alebo ju nemožno preukázať, poskytovateľ postupuje podľa týchto Obchodných podmienok.

3. Plnenie služby vykonáva poskytovateľ v lehotách podľa svojich možností a schopností, vždy však bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy. Objednávateľ ma právo požadovať informácie o priebehu plnenia zmluvy v primeranom rozsahu. Ak je na splnenie zmluvy potrebná súčinnosť tretej strany (čl. 3 ods 1.), lehota poskytovateľa sa predlžuje o lehotu konania tretej strany.

Čl. VI Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Poskytovateľ je povinný poskytovať službu s vynaložením odbornej starostlivosti, bez zbytočného odkladu. Poskytovateľ nie je viazaný pokynmi objednávateľa o spôsobe poskytovania služby.

2. Poskytovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť návrh objednávateľa, ktorý je v rozpore s týmito Obchodnými podmienkami s to aj v priebehu plnenia zmluvy, formou odstúpenia od zmluvy.

3. Poskytovateľ je povinný informovať objednávateľa o potrebe odborného posúdenia veci, ako aj o prípadnom poplatku s tým súvisiacim, alebo akýmkoľvek iným poplatkom, ktorý nebol dohodnutý, alebo zrejmý v čase uzatvárania zmluvy. V takomto prípade môže poskytovateľ pokračovať v plnení zmluvy len po odsúhlasení takejto zmeny objednávateľom preukázateľným spôsobom. Ak objednávateľ neudelí súhlas s postupom podľa predchádzajúcej vety, poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť.

4. Poskytovateľ má právo prerušiť, alebo zastaviť poskytovanie služby z dôvodov zásahu vyššej moci, alebo iných okolností nezávislých od vôle poskytovateľa a to bez predchádzajúceho oznámenia objednávateľovi, alebo súhlasu objednávateľa. Doba prerušenia, alebo zastavenia služby nesmie prekročiť čas potrebný na odstránenie prekážok v poskytovaní služby, alebo čas, kým prekážky nepominú. O začiatku a ukončení prerušenia, alebo zastavenia poskytovania služby informuje poskytovateľ na svojej internetovej stránke www.123asistent.sk . Právo objednávateľa a poskytovateľa na odstúpenie od zmluvy tým nie je dotknuté.

4. Objednávateľ má právo na poskytnutie služby v rozsahu, lehote a mieste dohodnutom s poskytovateľom v zmluve.

5. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pravdivé a úplné údaje potrebné pre splnenie účelu zmluvy (napr. identifikačné údaje, telefonický kontakt, emailový kontakt a pod.), v opačnom prípade poskytovateľ na návrh objednávateľa nebude prihliadať. Ak v priebehu plnenia zmluvy dôjde k zmene údajov poskytnutých podľa prvej vety, objednávateľ je povinný takúto zmenu bezodkladne oznámiť poskytovateľovi preukázateľným spôsobom. Poskytovateľ nezodpovedá za škodu pri porušení povinnosti objednávateľa podľa predchádzajúcej vety.

6. Zmluvné strany sú povinné zabezpečiť si potrebné technické, hardvérové a softvérové vybavenie na spôsob komunikácie, ktorý si zvolia a dohodnú pri uzavieraní zmluvy. Ak dôjde v priebehu plnenia zmluvy k zmene, ktorá bráni v dohodnutom spôsobe komunikácie, je zmluvná strana povinná bezodkladne takúto zmenu oznámiť druhej zmluvnej strane preukázateľným spôsobom. Zmluvná strana nezodpovedá za škodu pri porušení povinnosti druhej zmluvnej strany v zmysle predchádzajúcej vety a použije posledne dohodnutý spôsob komunikácie.

7. Poskytovateľ nezodpovedá za použitie výsledku splnenia zmluvy, alebo čiastočného splnenia zmluvy, po jeho odovzdaní objednávateľovi. Poskytovateľ nezodpovedá za výsledok splnenia zmluvy, alebo čiastočného splnenia zmluvy, na základe nepravdivých, alebo neúplných údajov poskytnutých objednávateľom

8. Ak má byť výsledkom splnenia zmluvy predmet podliehajúce právu duševného vlastníctva, zmluvné strany sú povinné uzavrieť príslušnú zmluvu na užívanie, alebo iné disponovanie s predmetom duševného vlastníctva. Ak objednávateľ odmietne takúto zmluvu uzavrieť, poskytovateľ má právo od zmluvy odstúpiť a má právo na náhradu preukázateľne vynaložených nákladov, ak sa nedohodne inak.

9. Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať povinnosť mlčanlivosti o údajoch, obsahu zmluvy a iných skutočnostiach týkajúcich sa objednávateľa, s výnimkou tretích strán, pre ktoré sú takéto údaje, obsah zmluvy, alebo iné skutočnosti určené, alebo ktoré sú oprávnené zákonom.

Čl. VII Záverečné ustanovenia

1. Zmluvný vzťah zmluvných strán sa riadi príslušným zákonom účinným v Slovenskej republike a týmito Obchodnými podmienkami.

2. Tieto Obchodné podmienky dopĺňajú zákonnú úpravu zmluvného vzťahu zmluvných strán a to tých ustanovení zákona, ktoré sa svojim obsahom najviac približujú obsahu zmluvného vzťahu zmluvných strán a povahe zmluvných strán (podnikateľ, nepodnikateľ).

3. Ak sa niektorá časť týchto Obchodných podmienok stane neplatnou, použije sa primerane ods. 2. .

4. Tieto Obchodné podmienky strácajú platnosť dňom nadobudnutia platnosti neskorších Obchodných podmienok, ktoré poskytovateľ zverejní na svojej internetovej stránke www.123asistent.sk. Pre posudzovanie platných Obchodných podmienok je rozhodujúci dátum podania návrhu (čl. II ods. 1.) .

5. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť dňa 01.06.2022.